Тыва литература

Тыва чогаалчыларның ыр апарган шүлүктери

Бичии уругларның ырлары:

1. «Койгунак» (сѳзү Юрий Кюнзегештии, аялгазы Ростислав Кенденбильдии)

2. «Самолёдум» (сѳзү Чооду Кара-Күскении, аялгазы Каң-оол Баазаң-оолдуу)

3. «Арбай-хоор» (сѳзү Екатерина Танованыы, аялгазы Альберт Тановтуу)

4. «Бора-Шээлей» (сѳзү Екатерина Танованыы, аялгазы Вячеслав Тановтуу)

5. «Чуңгуда» (сѳзү Екатерина Танованыы, аялгазы Альберт Тановтуу)

6. «Дамырак» (сѳзү Мерген-Херел Монгуштуу,аялгазы: Василий Иргиттии)

7. «Дагааларым» (сѳзү К. Натпит-оолдуу, аялгазы Алексей Чыргал-оолдуу)

Улуг улустуң ырлары:

1. «Кара-кара карактар» (сѳзү Салим Сюрюн-оолдуу, аялгазы Ростислав Кенденбильдии)

2. «Сеңээ алдар, Тыва Республика» (сѳзү Салим Сюрюн-оолдуу, аялгазы Октябрь Сааяныы)

3. «Ыраажы-Хем» (сѳзү Монгуш Кенин-Лопсанныы, аялгазы Олег Сарыгларныы)

4. «Күскү сесерликке» (сѳзү Сергей Пюрбюнуу, аялгазы Солаан Базыр-оолдуу)

5. «Авамга (Кажан удуп, карак шийип турганыңны…)» (сѳзү: Александр Даржайныы, аялгазы Кертик-оол Данзинныы)

6. «Чүшкүрбейн баарың ол бе?» (сѳзү Ѳѳлет Чиңмиттии, аялгазы Борис Чамбыттыы)

7. «Дагларым» (сѳзү Александр Даржайныы, аялгазы Ростислав Кенденбильдии)

8. «Азас хѳлүм» (сѳзү Юрий Кюнзегештии, аялгазы Сергей Бадырааныы)